Trang chủKhách hàng doanh nghiệpQuản lý dòng tiền Quản lý thanh khoảnQuản lý tài khoản tập trung
Quản lý dòng tiền

Quản lý thanh khoản: giải pháp tối ưu cơ cấu tài khoản của doanh nghiệp, đơn giản hóa việc giám sát và quản lý các khoản phải thu giúp cải thiện vốn lưu động, giảm thiểu nhu cầu vay ngắn hạn.Tiện ích: 
  • Tối ưu hóa thu nhập từ việc tập trung số dư từ tài khoản phụ về tài khoản chính 
  • Cải thiện vốn lưu động: phân bổ nguồn vốn tốt hơn giữa các đơn vị 
  • Chuyển các khoản tiền nhàn rỗi thành vốn lưu động tránh không còn vốn nhàn rỗi cục bộ 
  • Giảm thiểu nhu cầu vay ngắn hạn: 
  • Cải thiện nguồn đầu tư ngắn hạn
Đặc điểm: 
  • Là hình thức hệ thống OCB tập trung số dư từ tài khoản phụ về tài khoản chính theo hạn mức và thời gian do khách hàng chỉ định. Áp dụng cho các công ty có mạng lưới mẹ con, tập đoàn có nhu cầu quản lý dòng tiền tập trung vào cuối ngày.
Hồ sơ, thủ tục: 
  • Khách hàng có tài khoản chính và tài khoản phụ tại OCB
  • Khách hàng và OCB ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản lý tài khoản tập trung
Biểu phí: 
  • Tham khảo tại Biểu phí của KHDN có hiệu lực tại thời điểm hiện hành
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp